|

Vissenbjerg Lokalråds fineste opgave er at arbejde for at fremme tilflytningen til regionen

Borgermøde og generalforsamling - 2018

Lokalrådet for 5492 Vissenbjerg afholdte Mandag d 19. februar 2018 Borgermøde efterfulgt af Generalforsamling.

Trods et mindre fremmøde, var der god konstruktiv debat, og mange forslag til arbejdsgrupper. Referat og resultat af generalforsamlingen kommer snarest online her på siden.

Venlig hilsen
Lokalrådet for Vissenbjerg

d

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Bjarne Stenhøj

Næstformand: Irene Hansen

Kasserer: Jørgen Bladt

Referent: Troels Beck

Medlem: Brian Ingemann Andersen

Medlem: Ejvind Egdal

Medlem: Peter Balling

Medlem: Lars Billeskov

Suppleant: Karsten Mathisen og Tina Nielsen

Revisor: Bjarne Kristensen

Udpegede:

Handel, Industri, Turisme: Irene Hansen

Sports-, gymnastik- og idrætsforeninger : Bjarne Stenhøj Hansen

Daginstitutioner og skoler : Jesper Hybel

Borgergrupper, borgerforeninger, beboerforeninger, kulturforeninger, forsamlings- og kulturhuse: Ejvind Egdal

Her kan du få et hurtigt indblik i hvilke udvalg der eksistere i Lokalrådet, og hvad der arbejdes med i hvert udvalg.

Har du input til nye udvalg, eller ønsker at deltage i arbejdet under et udvalg, er du meget velkommen til at kontakte lokalrådets formand, og hører mere herom.

Sti-udvalget arbejder for at udvikle fremkommeligheden, synliggøre stier, og fastsætte vedligeholdelse af disse.

Konkret arbejdes der på at samle penge ind til sti-markeringer – samt man i samarbejde med nærliggende lokalråd udpeger interessante stier.

Etablering af museum/infosted vedr. Koelbjergmanden, og tiden han levede i. 

Her arbejdes med lidt forskellige scenarier, placeringer, samarbejde med Museum Vestfyn.

Der etableres et E-sport aftenhold for de lokale unge i alderen 10-16år, i samarbejde med Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter. 

?

Herunder fremgår dagsordener for Lokalrådsmøder:

?

Herunder fremgår referater for Lokalrådsmøder:

Dagsorden - Borgermøde og Generalforsamling 19-02-2018

Dagsorden
Borgermøde og genralforsamling 19. Februar 2018 kl 20.30
Vissenbjerghus.
Kan vi styre os i Vissenbjerg ??
1. Lokalrådet ønsker ideer og forslag til, hvordan vi fremmer bosætning og styrkelse af erhvervslivet
2. Sikrer en smidig afvikling af trafik under kommende anlægsarbejder.
3. Bedre rekreative muligheder (bl.a. sti rundt om hele skovsøen)
4. Julebelysning i Vissenbjerg – en mulighed eller ??

Dagsorden for generalforsamling jævnfør vedtægterne.

Dagsorden - Lokalrådsmøde 25-01-2018

Dagsorden
Lokalrådsmøde 25. januar 2018 kl 19.00
Vissenbjerghus.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Evt. nyt fra arbejdsgrupperne ( Sti, Koelbjergmanden )
3. Nyt bordet rundt.
4. Planlægning af borgermødet 19.02.18 kl 19.00 og generalforsamlingen 19.02.18 kl ??
– Annoncering heraf ( nye regler til de blå annoncer ) Læserbrev Folkebladet og FS
– Hvilke temaer skal vi tage op på mødet ??
– Emner til at gå ind i Lokalrådet ? og hvordan får vi fat i borgere til at gå ind i arbejdet ?
– Følgende er på valg: Brian, Ejvind og Michael L.
– Med hensyn til nyvalg kan der altså blive op til 2 medlemmer af rådet, hvor Lars B har oplyst, at han gerne vil vælges, samt
1 – 2 suppleanter (hvis Lars vælges som medlem skal der vælges 2 suppleanter.)
– Hertil kommer valg (evt. genvalg ) af revisor, revisorsuppleant
5. Høringer A) motorvej B) spildevandsprisforhøjelse
– Hvis nogen kender til materialer vil jeg meget gerne have det, eller adressen, hvor jeg kan finde det.
6. Næste møde er fastsat til 12.02.18
7. Eventuelt

Dagsorden - Lokalrådsmøde 23-11-2017

Dagsorden:
Møde i Lokaludvalget for 5492 Vissenbjerg
Torsdag d 23.11.2017 kl. 19.00
Mødested: Vissenbjerghus.
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Økonomi – JB bedes medbringe økonomisk status
3.Nyt fra stiudvalg og drøftelse af plan for indsamling af midler
4.Nyt fra Koelbjergmanden-udvalget – Hvad skal der arbejdes videre med
5.Orientering vedr. æblepressedagen 07.10.17
6.Orientering vedr. møde med embedsværk veje og stier ( EE )
7.Strategisnak vedrørende Lokalrådets fremtid – Hvem genopstiller, hvordan får vi flere aktiveret, hvad skal der arbejdes med i kommende år.
8.Fastlæggelse af mødedage for foråret 2018 herunder generalforsamling og dialogmøde
9.Eventuelt.

Dagsorden - Lokalrådsmøde 04-10-2017

Dagsorden:
Møde i Lokaludvalget for 5492 Vissenbjerg
Onsdag d 4. oktober 2017 kl. 19.00
Mødested – Svanevej 46, Vissenbjerg
Der er kommet afbud fra: Troels Beck, Michael K. og Bjarne
1. Evaluering af afsløringen af Søjleskulpturen, og reaktioner
2. Nyt fra Stiudvalget
3. Nyt fra Koelbjergmand-udvalget
4. Vissenbjerg Portal ( Brian )
5. Organisering af frivillige gennem hjemmeside
6. Planlægning af æblepressedag ved Daglig Brugsen 07.10
7. Etablering af nyt udvalg: veje, cykelstier mv.
8. Vandkvalitet: hvordan sikrer vi, at vores vand er rent
tages der prøver, osv. Hvem ved hvad på dette punkt ??
9. Eventuelt
10. Punkter til næste møde

Referat - Borgermøde og Generalforsamling 19-02-2018

Referat fra borgermøde
19. Februar 2018 i VissenbjergHus

Ejvind Egdal bød velkommen til de fremmødte 18 deltagere,
bl.a. de tre lokale byrådsmedlemmer: Tine Grau Poulsen, Sara Enil Baaring, 
Flemming Risskov Jørgensen, samt Steen Søgaard, konsulent Assens kommune.

Ridsede kort op hvordan årets arbejde i Lokalrådet havde gået og kort om de ting der var prioriteret.
Derefter en åben debat om forslag / ideer / problemer.

Kloakledning.
Den nuværende hovedledning i Vissenbjerg er meget forfalden, vi må forudse kommende store udgifter -også fordi regnvand skal separeres for andet spillevand – og dermed to nye rør.

Mere bosætning.
Det går trægt med at sælge husgrunde i Vissenbjerg.
I Duedal Huse-udstykningen. Her er kun 9 ud af 22 grunde solgt.
Vi ligger langt efter salget i vore nabo byer Morud og Tommerup / Aarup.
De høje stærkstrøms ledninger som går tæt på de usolgte grunde kan måske være en af årsagerne til det lave salg.
Vi bør arbejde på at få et nyt boligområde etableret, gerne mellem
Skallebølle og Vissenbjerg. Målgruppen er familier fra Odense.

Hvad gør vi?

Der bør arbejdes på at gøre områderne mere interessante, fx med en forlængelse af bybusserne fra Odense, som kan runde Vissenbjerg og Industri-arealet. Andre foreslog omlægning af eksisterende busruter.
Leif Rasmussen, Aarup er med i Fynbus.
En arbejdsgruppe m. bosætning blev igangsat, men stadig åben for flere borgere som kunne ha’ interesse i området med Jørgen Bladt (mail: Bladt 007@gmail.com) som tovholder.

(Jule) Belysning i Vissenbjerg by
i den mørke periode af året er et ønske. Ideer til løsninger der er økonomisk muligt efterlyses.
Tænk videre, ikke bare julebelysning, men en belysning som også kan fungere ifm. andre markeringer fx Halloween, var et af forslagene. Belysning ”nedefra” op kunne måske også være en løsning.
En arbejdsgruppe blev igangsat, men åben for flere borgere som kunne ha’ interesse i emnet, med Bjarne Stenhøj (mail: bjarne.stenhoej@mail.dk) som tovholder.

Trafik.
Planerne om en købmandsbutik (Netto) v. Skallebølle ser ikke ud til at kunne blive godkendt. Et krav fra Netto er at bilister kan få en ”5” vej direkte fra rundkørslen ind til butikken og det har Politiet indtil nu sagt nej til grundet rundkørslens størrelse. Der arbejdes på sagen mellem partnerne incl. en entreprenør.
En deltager efterlyste trafiklys ved fodgængerovergangen til skolen i Vissenbjerg.
Ved skolerne i de andre byer i kommunen er der nu etableret trafiklys.

Skallebølle skoles fremtid.
Hvad sker der, hvad er planerne. Der arbejdes på en ’brugeraftale’ med kommunen. Driftsudgifterne (især varmeudgiften) er et problem, som der for tiden forhandles om. Et oplæg fra Skallebølle til kommunen er undervejs.

Skovsøen
Der er forslag om at få etableret en vandresti hele vejen rundt om søen.
En arbejdsgruppe blev igangsat, men stadig åben for flere borgere som kunne ha’ interesse i området, med Lars Billeskov (mail: larsbilleskov@webspeed.dk) som tovholder.

Sommer bio
Det undersøges om der kan arrangeres en filmforestilling udendørs ved hallerne i Vissenbjerg. En arbejdsgruppe med Brian Ingemann og Bjarne Stenhøj som tovholder.

Borgermødet sluttede
med en drøftelse af hvordan får vi flere til at engagere sig enten i en af arbejdsgrupperne eller i selve bestyrelsen.

-Prøv at holde alternative møder fx v. skovsøen som en inspirations tur.
-Se hvad de andre borgergrupper har god succes med, fx nytårskur!
-Prøv at få en tættere kontakt til lokalpressen
-Kommunens nye ’lystavler bl.a. på Middelfartvej (overfor Skallebølle slagteren).
-Fint med hjemmesiden og facebook, men husk ikke alle ser informationerne der.
-Prøv med et nyt borgermøde. 

Mødet fortsatte over i GENERALFORSAMLINGEN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Steen Søgaard, Assens Kommune blev valgt.

2. Beretning: Ejvind Egdal fremlagde bestyrelsens beretning (Se separat bilag)

    Beregningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskab: Jørgen Bladt gennemgik tallene for årets udgifter samt budgetforslag

    for 2018. Lokalrådet modtager årligt kr. 15.000 til udvalgets aktiviteter fra kommunen.

    I 2017 blev overskuddet kr. 10.706,-. Dermed ny beholdning kr. 22.632,-

    I 2018 forventes udgifterne primært at være til de to aktuelle projekter, dels

    synliggørelse af historien bag Koelbjergmanden, samt udbyggelse med afmærk-

    ning af vandreruter i Vissenbjerg, Skalbjerg, Bred, Andebølle, Skallebølle.

    Budget 2018 viste et drifts-underskud på kr. 7.500.

4. Indkomne forslag, ingen.

5. Nyvalgt blev: Lars Billeskov, Vissenbjerg og Peter Balling, Skallebølle

6. Suppleanter: Flemming Becksgaard (1.suppl.) og Benny Lindberg, begge Vissenbj.

7. Revisor: Genvalg af Bjarne Kristensen med Ole Knudsen som suppleant.

8. Eventuelt, intet at tilføje.

 Ejvind Egdal takkede de fremmødte for en god debat og flere nye ideer at arbejde videre med.

Referat - Lokalrådsmøde 25-01-2018

Referat fra møde i Lokalrådet
25. januar 2018 i VissenbjergHus
Deltagere: Lars, Michael, Bjarne, Ejvind, Irene, Bladt, Troels.
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt siden sidst:
• Ejvind. Der vil for Lokalrådet være mulighed for at annoncere i kommunens
”aktivitets.spalte”.
• Nye info-lystavler er sat op bl.a. på landevejen fra Skallebølle mod Vissenbj.
• Bladt kommenterede regnskabet for året. Der er kommet 3.700 kr ind
via Irenes tiltag til støtte for stierne i Vissenbjerg.
• Stigruppen, Irene: Vi har haft møde med Andebølle og følger deres
ønsker til ruter. Næste møde er med produktionsskolen Fugleviglund
og dernæst møde med kommunens naturvejleder.
• Koelbjerg. Ejvind og Lars: Møde afholdt med Per Isaksen, der ejer arealet
hvor mosen ligger. Nu positiv mht. at vi godt må betræde hans matrikel
og opsætte en info-tavle om Koelbjerg-fundet.
Også talt med Kim Knudsen, fra kommunen vedrørende mulighed for
p-plads tæt på. 250 meter derfra ved tidl. teglværk, er der et areal der må
bruges til bil/bus parkering. Stabilgrus og nivellering skal foretages.
• DSB. Troels har rykket for kommunens udkast til høringssvar
vedr. Trafikplan 2017-32, som endelig skal godkendes på kommende
byrådsmøde den 30. januar. Men intet hørt indtil nu.
• Bosætning er fortsat et vigtigt emne at arbejde med. Problem med arealet
i Højmarken måske pga højspændingsledninger.
• Hybridnet, fortsat ikke tilfredsstillende, bør arbejdes videre med i en gruppe
(Brian foreslås som tovholder).
3. Emner til kommende borgermøde.
– Motorvejens 3. spor. Her har der også været info-møde, men fik
igen for sent besked fra kommunen herom, så vi deltog ikke.
– Skolesituationen. Michael orienterede kort om skolesamarbejdet efter at
Skallebølle er lukket. Bladt: Med de aktuelle planer om udstykning af
20 boliger i Skallebølle samt 37 boliger ved Grøftebjerg og læg dertil øget
fødselstal, kan én skole så rumme de elever der måtte komme.
Michael, ja, idet vi har nogle store klasser som udgår.
– Er fælles-spisninger en idé at afprøve i VissenbjergHus ?
– Idéen med en sti rundt om hele Skovsøen, bør der arbejdes videre med.
– Juleudsmykningen i Vissenbjerg bør vi også være opmærksom på.
– Kan vi igen få cykelløbet ’Danmark Rundt / Århus-København’ til vort område,
en arbejdsgruppe bør undersøge det.
– Muligheden for at kunne lave nogle fritids-hobby-ting fx i Aktivitetshuset i
Nørrevænget bør undersøges fx via Aktiv Ældre.
– Adgangen til det store grønne område vest for Afgrunden er fortsat dårligt
vi må holde kontakten til Naturfredningsforeningen og Naturstyrelsen
desangående.
4. Generalforsamlingen.
Vi drøftede mulige kandidater dels til bestyrelsen dels
som medlem af en tema-arbejdsgruppe. Hvem kan vi få med fra Bred og
Skallebølle?
5. Eventuelt.
Irene nævnte at der er problemer med spildevands.rørerne i Vissenbjerg.
Ejvind supplerede med at nævne, at vi ikke har haft mulighed for at reagere
på de nye høje afgifter for spillevand.
Næste møder: 12 +15 februar.

Referat - Lokalrådsmøde 23-11-2017

Referat
Dato: 23-11-2017
Afbud fra Michael Kaznelson, Otto Greve, Michael Larsen

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
  –       Referat er godkendt
 2. Økonomi – JB bedes medbringe økonomisk status:
  –          Jørgen Bladt informerer vedr. Økonomi.
  –          Der er kommet støtte ind til sti-projektet.
  –          Der er indtægt fra æblemost-dagen (7/10/2017) ved Vissenbjerg Dagli Brugsen.
 3. Nyt fra stiudvalg og drøftelse af plan for indsamling af midler:
  –          Der er kommet tilskud ind fra lokale firmaer, samt der informeres om hvilke foreninger der er interesseret i at deltage i sti-markeringen.
 4. Nyt fra Koelbjergudvalget – Hvad skal der arbejdes videre med:
  –          Der er afholdt møde med museumsinspektører i Assens, vedr. driftsøkonomi. Der afholdes udvalgsmøde 4/12/2017, hvor de samme personer deltager. Der er en udfordring i ønsket om installationer, kontra vedligehold/varme osv.
 5. Orientering vedr. æblepressedagen 07.10.17:
  –          Maskineriet blev opsat ved hjælp fra lokalrådet, der blev presset i omegnen af 150kg æbler. Vejret var ikke gunstigt, hvilket også gjorde at der ikke var mange besøgende. Vi afholder samme arrangement næste år.
 6. Orientering vedr. møde med embedsværk veje og stier (EE):
  –          Ejvind har været til møde i Assens Kommune, vedr. vejenes forfatning i Vissenbjerg, der var forståelse for, at standarden på eks Bakkevej og Damsbovej ikke var optimal.
  –          Vedr. cykelstier er der to strækninger som er prioriteret i den kommende statslige pulje (Søndersøvej og Bred), Andebøllevej har 1. prioritet i nuværende budget, grundet forfald af etableret cykelsti.
 7. Strategisnak vedrørende Lokalrådets fremtid – Hvem genopstiller, hvordan får vi flere aktiveret, hvad skal der arbejdes med i kommende år:
  –          Otto ønsker ikke at genopstille, og Michael Larsen formodes ikke at genopstille. Der informeres om hvem der er på valg, og hvem der ønsker at genopstille.
  –          Der foreslås at sende personlige invitationsbreve til interessenter, for at få aktive kræfter i lokalrådet. En venlig opfordring til deltagelse i generalforsamlingen.
  –          Generalforsamlingen promoveres på Facebook og hjemmeside.
  –          Arbejdet i udvalgene skal belyses
  –          Der drøftes nye projekter til kommende periode
  –          Ide – fællesmøde med Andebølle Lokalråd
  –          Ide – fællesspisning i Vissenbjerg
  –          Ide – Omdanne de tomme lokaler på Nyvej til iværksætter-hus
  –          Ide – Cykelløb skal igennem Vissenbjerg
  –          Ide – En højfynsdag (boder, naturoplevelser i Vissenbjerg og omegn)
  –          Ide – Sommerbio (evt. ved hallen) (Brian og Bjarne har taget bolden)
 8. Fastlæggelse af mødedage for foråret 2018 herunder generalforsamling og dialogmøde:
  –          Lokalrådsmøde 25/1/2018
  –          Lokalrådsmøde 12/2/2018 (forberedelse til borgermøde og generalforsamling)
  –          Borgermøde afholdes mandag 19/2/2018 klokken 19.00 – efterfulgt af generalforsamling ca. kl 20.30 (i Vissenbjerghus).
  –          Dialogmøde med politikere afholdes 9/4/2018 klokken 19.00 (Vissenbjerghus) (Onsdag d. 18 er reservedato – samme tid/sted.
 9. Eventuelt:
  –          Der er ønske om juleudsmykning i Vissenbjerg by (det har foregående været den gamle handelsstandsforening)
  –          Lastbiltrafik (utilsigtet) igennem Vissenbjerg bør nedsættes
Referat - Lokalrådsmøde 04-10-2017

Lokalrådet  5492 Vissenbjerg 

Referat – Dato: 04-10-2017
Afbud fra Troels Beck, Bjarne Hansen, Michael Nelson

1.Evaluering af afsløring af Søjleskulpturen, og reaktioner:
– Negative vibrationer omkring skulpturen drøftes – og indslaget fra Aarup Folkeblad gennemgås
– Der skal også være plads til negative holdninger
– Valkyrien i Skallebølle fjernes til Nytår – efter en forlænget periode, baseret på borgenes ønske i Skallebølle
– En infoplade ønskes til skulpturen – der forklarer kunstnerens vision (flertal er for)

1B.Økonomi i lokalrådet
– Det økonomiske overskud i lokalrådet er 20.000,-

2.Nyt fra Stiudvalget
– Der mangler 20.850,- for at budgettet hænger sammen i stiudvalget (etablering af markering af stier i form af infostandere osv.)
– Der er lavet et Facebook opslag – hvor der allerede er tilkendegivet bidrag i form af firmasponsorater
– Der informeres om stolpe design og materialevalg
– Der kommunikeres med kommunen vedr. eksisterende hjertesti standere (sammenføring af standere)

3.Nyt fra Koelbjergmand-udvalget
– Der afholdes møde på mandag i udvalget
– Der er afholdt telefonmøde med Kjær (professor på KU – geologisk institut) – Positivitet omkring projektet
– Vestfyen museum er indkaldt til fællesmøde – med forhåbning omkring samarbejde
– Placeringen er stadig i området ved Vissenbjerg kirken/terrariet

4.Vissenbjerg Portal (Brian)
– Overtagelse af vissenbjerg.dk tages op på møde mandag/tirsdag i borger/kultur foreningen
– Haarby360 hjemmesiden er præsenteret flot – som inspiration
– Præsentation af erhverv – klubber – organisationer

5.Organisering af frivillige gennem hjemmeside
– Samling af frivillige kræfter via frivillig-modul

6.Planlægning af æblepressedag ved Daglig Brugsen 07.10.2017
– Der mødes kl. 09.00 til opstilling
– Der organiseres europaller, klapbord, dunke
– Der er doneret 100kg æbler samlet set, ud over folks eget bidrag

7.Etableing af nyt udvalg: veje, cykelstier mv.
– Markeringen ude ved motorvejsbroen på søndersøvej – giver ikke mening
– Skallebølle til Vissenbjerg strækningen kunne være mere spændende
– Asfalt er meget lappeløsning på lappeløsning i Vissenbjerg og omegn
– Der er afsat penge til cykelstier i budgettet i byrådet
– Emnerne behandles, og der søges folk til udvalgene

8.vandkvalitet: hvordan sikrer vi, at vores vand er rent tages der prøver, osv. Hvem ved hvad på dette punkt ??
– Der måles ikke specifikt efter den forureningstype (pesticid) der er lokaliseret på Fyn (feks. Brylle, Nordfyn)

9.Eventuelt
– Aarup og Assens kommune har en helsidesannonce i Folkebladet vedr. promovering af byggegrunde – hvad kan Vissenbjerg gøre (ideer drøftes)?
– Bygningen på Nyvej (gamle Aldi/Bobbys legetøj) – kan den udnyttes? Industri i byen
– Der tjekkes for forurening i Vissenbjerg by (Vestergade)
– Otto Greve forventer ikke længere deltagelse i lokalrådet fra Marts 2018

Lokalrådets vedtægter

Vedtægter for Vissenbjerg Lokalråd.

§ 1 Navn og område
Stk. 1
Lokalrådets navn er Vissenbjerg Lokalråd.
Stk. 2
Lokalrådets område dækker postdistrikt 5492 Vissenbjerg. 

§ 2 Formål
Stk. 1
Det er lokalrådets formål

·        at virke til fremme af områdets særlige interesser og behov

·        at virke for samarbejde mellem lokale interesser til gavn for befolkningen og områdets udvikling

·        at fungere som bindeled til Assens kommune og andre offentlige myndigheder samt kommunens øvrige lokalråd.

Stk. 2
Bestyrelsen har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til debat, ligesom enhver borger eller interessent i lokalrådets område kan bringe emner til bestyrelsen.  

Stk. 3
Bestyrelsen har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalrådets borgere og interessenter orienteret om bestyrelsens arbejde. 

§ 3. Generalforsamling
Stk. 1
Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 14 dages varsel i relevante lokale medier.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 2
Generalforsamlingens dagsorden:  

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent og stemmetællere

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab

5.   Fremlæggelse af budget for det kommende år

6.   Indkomne forslag

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af suppleanter

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt. 

Stk. 3
De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Stk. 4
Borgere, der er fastboende i 5492 Vissenbjerg og fyldt 18 år, kan stemme og opstilles.

Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter og baggrund for ønsket om at virke i lokalrådet.

Stk. 5
En kandidat kan vælges uden selv at være til stede, såfremt der foreligger en af kandidaten underskreven erklæring om, at vedkommende vil modtage valg.

Stk. 6
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

 § 4 Lokalrådets bestyrelse
Stk. 1
Lokalrådets bestyrelse består af op til 9 medlemmer.

Stk. 2
Følgende grupper i området kan udpege hver 1 bestyrelsesmedlem:

·        Handel, industri og turisme mv.

·        Sports-, gymnastik- og idrætsforeninger mv.

·        Daginstitutioner og skoler mv.

·        Borgergrupper, borgerforeninger, beboerforeninger, kulturforeninger, forsamlings- og kulturhuse mv.

Udtræder et af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen, udpeger den enkelte gruppe selv et nyt bestyrelsesmedlem.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4
Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen med 2 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 borger ønsker det.

For at stemmesedlen er gyldig, skal den udfyldes med det antal navne, der skal vælges til bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og referent på førstkommende møde.

Stk. 7
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8
Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne.

 § 5 Bestyrelsens virke
 Stk. 1
Det påhviler formanden årligt at indkalde til

·        generalforsamling

·        dialogmøde med politikere fra Assens Byråd

·        bestyrelsesmøder efter behov – dog min. 2 om året

Stk. 2
Møder i bestyrelsen er åbne for offentligheden og annonceres i relevante medier.

Stk. 3
Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved stemmeflertal, dog således at bestyrelsen kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed kan punktet genoptages til behandling på næste møde. Ved genbehandling tæller formandens stemme dobbelt ved ny stemmelighed.

Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 5
Bestyrelsen kan have tværgående samarbejde med andre lokalråd.

§ 6 Borgermøde
Stk. 1
Såfremt mindst 50 borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde med begrundet dagsorden, er bestyrelsen pligtig til at afholde et sådant senest 1 måned fra modtagelse af begæringen.

§ 7 Økonomi
Stk. 1
Lokalrådets økonomi hviler på den årlige driftsstøtte fra Assens kommune.

Stk. 2
Lokalrådets formue skal anbringes i et pengeinstitut.

Stk. 3
Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

 § 8 Tegningsregler
Stk. 1
Lokalrådet tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 2
Ved forfald af formanden eller kasserer, tegnes lokalrådet af formanden eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Hæftelser
Stk. 1
Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue. Der påhviler ikke lokalrådets bestyrelsesmedlemmer eller nogen i lokalrådets område personlig hæftelse for aftaler eller forpligtigelser, som bestyrelsen har indgået.

§ 10 Opløsning
Stk. 1
Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2
Lokalrådet kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte borgere på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3
Ved lokalrådets opløsning træffes der på generalforsamlingen beslutning om anvendelse af lokalrådets formue.

Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets område.

  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag, den 21. juni 2016.

Stiudvalget i Vissenbjerg Lokalråd har haft travlt, og har lagt et stort stykke arbejde i at få kortlagt nye stier, og belyst eksisterende. Herunder kan du downloade kort i høj opløsning over stierne i hvert område: