|

Vissenbjerg Lokalråds fineste opgave er at arbejde for at fremme tilflytningen til regionen

d

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Bjarne Stenhøj

Næstformand: Lars Billeskov Jansen

Kasserer: Jørgen Bladt

Referent: Per Phillip

Suppleant: Peter Balling

Revisor: Bjarne Kristensen

Udpegede:

Handel, Industri, Turisme: p.t. ingen

Sports-, gymnastik- og idrætsforeninger : Bjarne Stenhøj Hansen

Daginstitutioner og skoler : p.t. ukendt

Borgergrupper, borgerforeninger, beboerforeninger, kulturforeninger, forsamlings- og kulturhuse: p.t. ingen

Lokalrådets vedtægter

Vedtægter for Vissenbjerg Lokalråd.

§ 1 Navn og område
Stk. 1
Lokalrådets navn er Vissenbjerg Lokalråd.
Stk. 2
Lokalrådets område dækker postdistrikt 5492 Vissenbjerg. 

§ 2 Formål
Stk. 1
Det er lokalrådets formål

·        at virke til fremme af områdets særlige interesser og behov

·        at virke for samarbejde mellem lokale interesser til gavn for befolkningen og områdets udvikling

·        at fungere som bindeled til Assens kommune og andre offentlige myndigheder samt kommunens øvrige lokalråd.

Stk. 2
Bestyrelsen har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til debat, ligesom enhver borger eller interessent i lokalrådets område kan bringe emner til bestyrelsen.  

Stk. 3
Bestyrelsen har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalrådets borgere og interessenter orienteret om bestyrelsens arbejde. 

§ 3. Generalforsamling
Stk. 1
Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 14 dages varsel i relevante lokale medier.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 2
Generalforsamlingens dagsorden:  

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent og stemmetællere

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab

5.   Fremlæggelse af budget for det kommende år

6.   Indkomne forslag

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af suppleanter

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt. 

Stk. 3
De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Stk. 4
Borgere, der er fastboende i 5492 Vissenbjerg og fyldt 18 år, kan stemme og opstilles.

Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter og baggrund for ønsket om at virke i lokalrådet.

Stk. 5
En kandidat kan vælges uden selv at være til stede, såfremt der foreligger en af kandidaten underskreven erklæring om, at vedkommende vil modtage valg.

Stk. 6
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

 § 4 Lokalrådets bestyrelse
Stk. 1
Lokalrådets bestyrelse består af op til 9 medlemmer.

Stk. 2
Følgende grupper i området kan udpege hver 1 bestyrelsesmedlem:

·        Handel, industri og turisme mv.

·        Sports-, gymnastik- og idrætsforeninger mv.

·        Daginstitutioner og skoler mv.

·        Borgergrupper, borgerforeninger, beboerforeninger, kulturforeninger, forsamlings- og kulturhuse mv.

Udtræder et af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen, udpeger den enkelte gruppe selv et nyt bestyrelsesmedlem.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4
Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen med 2 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 borger ønsker det.

For at stemmesedlen er gyldig, skal den udfyldes med det antal navne, der skal vælges til bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og referent på førstkommende møde.

Stk. 7
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8
Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne.

 § 5 Bestyrelsens virke
 Stk. 1
Det påhviler formanden årligt at indkalde til

·        generalforsamling

·        dialogmøde med politikere fra Assens Byråd

·        bestyrelsesmøder efter behov – dog min. 2 om året

Stk. 2
Møder i bestyrelsen er åbne for offentligheden og annonceres i relevante medier.

Stk. 3
Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved stemmeflertal, dog således at bestyrelsen kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed kan punktet genoptages til behandling på næste møde. Ved genbehandling tæller formandens stemme dobbelt ved ny stemmelighed.

Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 5
Bestyrelsen kan have tværgående samarbejde med andre lokalråd.

§ 6 Borgermøde
Stk. 1
Såfremt mindst 50 borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde med begrundet dagsorden, er bestyrelsen pligtig til at afholde et sådant senest 1 måned fra modtagelse af begæringen.

§ 7 Økonomi
Stk. 1
Lokalrådets økonomi hviler på den årlige driftsstøtte fra Assens kommune.

Stk. 2
Lokalrådets formue skal anbringes i et pengeinstitut.

Stk. 3
Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

 § 8 Tegningsregler
Stk. 1
Lokalrådet tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 2
Ved forfald af formanden eller kasserer, tegnes lokalrådet af formanden eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Hæftelser
Stk. 1
Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue. Der påhviler ikke lokalrådets bestyrelsesmedlemmer eller nogen i lokalrådets område personlig hæftelse for aftaler eller forpligtigelser, som bestyrelsen har indgået.

§ 10 Opløsning
Stk. 1
Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2
Lokalrådet kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte borgere på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3
Ved lokalrådets opløsning træffes der på generalforsamlingen beslutning om anvendelse af lokalrådets formue.

Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets område.

  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag, den 21. juni 2016.

Stiudvalget i Vissenbjerg Lokalråd har haft travlt, og har lagt et stort stykke arbejde i at få kortlagt nye stier, og belyst eksisterende. Herunder kan du downloade kort i høj opløsning over stierne i hvert område: